Telefon nr.: 31 24 18 45
Vores vedtægter§1 Repræsentantskabet for beboerklubber i Vejleåparken hjemmehørende i Ishøj Kommune har til formål:

a. At koordinere de tilsluttede klubbers fælles aktiviteter.

b. At forestå fælles arrangementer for bebyggelsens beboere.

c. At støtte de tilsluttede klubber økonomisk.

d. At føre tilsyn med disse klubbers vedtægts- og økonomiske forhold.

e. At virke som talerør overfor afdelingsbestyrelser og myndigheder.

 

§2. Medlemmer.

Enhver klub, hvis aktiviteter er tilknyttet Vejleåparkens lokaler, SKAL optages i Repræsentantskab. Disse klubber har pligt til at overholde disse vedtægter.

Mindst 2/5 af klubbernes bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Vejleåparken. Det bør tilstræbes, at formanden er bosiddende i Vejleåparken.

 

§3.  Repræsentantskab består af:

a. 2 delegerede fra hver af de tilsluttede klubber. Klubberne har herudover ret til at sende 2 ekstra repræsentanter til møderne. De har taleret, men ikke stemmeret.

b. Fra hver af de to afdelingsbestyrelser indkaldes 2 delegerede med tale- og stemmeret, dog ikke ved interne klubsager, samt ved valg til F.U.

c. AAB´s inspektør samt Ishøj Boligselskabs inspektør har adgang med taleret, men uden stemmeret.

d. Repræsentantskab træffer beslutninger ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

 

§4. forretningsudvalget.

Den daglige ledelse af Repræsentantskabet forestås af et forretningsudvalg. Dette består af formanden for Repræsentantskab, kassereren, der kan vælges uden den i Punkt 4 a nævnte bopælspligt, 1 hjælpekasserer samt 4 udvalgsmedlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter.

a. Kun delegerede fra de tilsluttede klubber er valgbare til forretningsudvalget. Ved valg som formand ophører dennes tilhørsforhold til klubben, han repræsenterer.

Der kan højst vælges 2 fra den enkelte klub. Dog skal man for at være valgbar til F.U. have 1 års anciennitet i én af klubberne og være fyldt 25 år samt være bosiddende i Vejleåparken.

b. Dog som valg til formand og kasserer kræves 2 års anciennitet i en af Vejleåparkens klubber.

c. F.U. deltager i alle fællesarrangementer.

F.U. modtager en godtgørelse til dækning af telefon-

Udgifter m.m. Godtgørelse størrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling.

d. Forretningsudvalget indkalder Repræsentantskabet med 3 ugers varsel. Endvidere kan 1/3 af Repræsentantskab forlange indkaldt til møde. Protokol fra foregående møde kan oplæses.

Indkaldelse til fællesbestyrelsesmøde skal ske skriftlig og indeholde en dagsorden.

 

§5. generalforsamlingen.

Repræsentantskabet højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inde d.31. Marts. Her må klubberne stille med 4 repræsentanter, hvoraf kun 2 har stemmeret.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med 14 dages varsel, kan indkaldes af forretningsudvalget, eller 1/3 af Repræsentantskab.

Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt med mindst 3 ugers varsel og skak indeholde en dagsorden samt bestyrelsens skriftlige beretning samt regnskab.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være forretningsudvalget i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

De skal herefter udsendes til de i punkt 3 nævnte parter og være disse i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Referat fra generalforsamlingen udsendes senest 3 uger efter generalforsamlingen er afholdt.

 

Dagordenen for den ordinære generalforsamling

Skal mindst indeholde:

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af 3 stemmetællere.

3. F.U.´s beretning

4. Forelæggelse af bilagkontrolleret regnskab til godkendelse.

5. Behandling af indkomme forslag, herunder fastsættelse af godtgørelse til F.U.

6. Fordeling til klubberne.

7. Valg af:

7a. Formand ( ulige år )

7b. Kasserer ( lige år )

7c. Hjælpekasserer ( ulige å )

7d. 2 bestyrelsesmedlem (lige år )

7e. 2 bestyrelsesmedlemmer ( lige år )

7f. 2 bestyrelsessuppleanter ( for 1 år )

7g. 2 Revisor 8 for 1 år )

7h.1 Revisorsuppleant ( for 1 år )

8. Eventuelt.

 

Valg af formand og kasserer gælder for 2 år.

Formanden afgår ulige år.

Kassereren afgår lige år.

Alle øvrige vælges for 2 år.

Genvalg kan finde sted.

 

På generalforsamlingen ( efter godkendelse af regnskabet ) vedtager Repræsentantskabet, efter forslag fra forretningsudvalget, hvorledes årets overskud skal fordeles efter nødvendig henlæggelse.

Dette foregår under pkt. 6.

Hvis en klub ønsker at have del i årets overskud, skal klubben have deltaget ( uden hensyntagen til klubbens størrelse ) i Repræsentantskabet arrangementer. Ansøgning om midlerne skal være forretningsudvalget i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

 

Eventuelle penge, afsat på budget af boligforeningerne, fordeles efter ansøgning gennem F.U. til godkendelse.

Hvis en klub sætter sig uden for fællesskabet, kan de ikke tildeles lokaler – sal m.m. Ansøgninger om salen til aktiviteter i skal være F.U. i hænde ved den ordinær generalforsamling.

 

§ 6. Regnskabet.

Repræsentantskabet regnskabsår er fra d. 1. januar til d. 31. December. Regnskabet skal indeholde et drifts regnskab og en status. De 2 revisorer gennemgår og kommenterer

Forretningsudvalget regnskab og beholdninger. Revisorer har ret til at foretage løbende kontrol af regnskab og beholdninger.

 

§ 7. Klubber.

a. Der må ikke foretages egentlig klubaktivitet efter kl. 23.15

Fredag og lørdag dog kl. 24.00. Der skal være ro i klubberne efter disse tidspunkter.

b. Eventuelle dispensationer fra de i pkt. ”a” anførte regler kan kun gives af  afdelingsbestyrelsen for den del af Vejleåparken, hvori de pågældende klublokaler ligger.

c. Klublokaler, stillet til rådighed af en afdelingsbestyrelserne, kan inddrages, hvis disse vedtægter ikke overholdes.

d. Klubberne må ikke indsamle penge ved lotteri, fester, bankospil eller andet, medmindre det er godkendt af forretningsudvalget. Det gælder dog ikke for lukkede arrangementer.

e. Ingen klubber afholder arrangementer, når FU holder fester, herunder bankospil. Dog kan sportsklubber få dispensation m.h.t. turneringer, herunder træningsaftener.

f. Sct. Hansaften:

Klubber som har boder, beholder overskuddet.

FU fører et selvstændigt regnskab og eventuelt overskud tilfalder FU.

g. Såfremt et medlem udelukkes af en af Repræsentantskabet tilsluttede klubber, skal forretningsudvalg have meddelelse herom, for i givet fald at kunne orientere de øvrige klubber

h. Efter de enkelte klubbers generalforsamling indsendes

Revideret regnskab, samt bestyrelsesliste og medlemstal, til forretningsudvalget og afdelingsbestyrelserne.

i. Såfremt en klub nedlægges eller af anden grund ophører med at fungerer, deponeres klubbens midler hos Fu.

Hvis FU. ikke kan finde anvendelse overgår midlerne og inventaret til kommunen.

 

§ 8. Ændrings- og ikrafttrædelsesbestemmelser.

Disse vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte. Hvis der kun op nås almindeligt flertal for et ændringsforslag, skal dette behandles i uændret form på ny generalforsamling, der afholdes en uge efter den første og kan her vedtages eller forkastes med almindeligt flertal stemmeberettigede.

 

§ 9: I tilfælde af Repræsentantskabet ophævelse fordeles dennes formue til de i § 2 nævnte klubber.

§10: Disse love er godkendt på generalforsamlingen

den 28 Februar 2000